Tanulásban akadályozottak tagozata

iskolaA PRIZMA EGYMI tanulásban akadá­lyozott gyermekeket/tanulókat neve­lő-oktató tagozata intézményi múltunk legré­gebbi ága, hisz az 1951-ben alapított „Kise­gítő Iskola” szakma-pedagógiai utódaként is felfogható. A tagozaton 8 évfolyamos, egységes tanterv szerinti általános iskolai képzés zajlik. Alsó és felső tagozaton két-két összevont osztályunk van. Osztályaink kis létszámmal működnek, szakképzett gyógypedagógusok foglalkoznak a tanulókkal, fejlesztő munkájukat minden csoportban gyógypedagógiai asszisztens, illetve fejlesztő pedagógus segíti. Az intézményben reggel 8-tól délután 16 óráig tervezett pedagógiai munka keretében zajlik az eltérő fejlődésmenethez igazodó tanítási, nevelési tevékenység. Tanítási időn kívül-reggel és délután-összevont ügyeletet biztosítunk.

Az alacsony csoportlétszám osztálytermi keretek között is lehetővé teszi az egyénre szabott, differenciált bánásmódot, egyéni megsegítést. A nevelés, tanítás feladatait a tanulók egyé­ni fejlesztési tervei alapján differenciáltan, tevékenység-centrikusan, kooperatív tanu­lási technikák alkalmazásával végezzük. Célkitűzésünk, hogy a kulcskompetenci­ák fejlesztésével képessé tegyük tanuló­inkat a számukra reálisan elérhető mun­kaerő-piaci szerepek betöltésére és felké­szítsük őket a harmonikus felnőtt életre.

Mindezek mellett több támogató szakember is segíti a gyermekeket még sikeresebb fejlődésük eléréséhez. Az osztályokban dolgozó pedagógusokkal történő egyeztetés után, a kiválasztott diákok heti rendszerességgel vesznek részt habilitációs-rehabilitációs foglalkozásokon, melyeken még hangsúlyosabban fejlesztjük a problémásnak ítélt képességterületeket tanulóinknál.

Szintén heti rendszerességgel biztosítunk mozgásfejlesztést és logopédiai ellátást azon gyermekeknek, akiknél a szakértői bizottság ezt szükségesnek ítéli.

 

keramiaDSC_0144Módszertani munkánkat, tanulóink iskolán belüli életét igyekszünk színesebbé tenni különböző szakkörök működtetésével. Ilyen az informatika, tánc, komédia és üvegfestés szakkör. Életvitel óráinkon pedig a különböző kerámiák készítésével, kézműves technikákkal, szövéssel, nemezeléssel ismerkedhetnek meg diákjaink. Rendszeresen használjuk a tankonyhát, ahol közösen főzünk, sütünk.

 

Iskolánkban a 3-4. osztályosok úszások­tatásra járnak, és a mindennapos testmozgás is biztosított minden tanuló számára. A 2009. évtől a 4. 6. és 8. évfolyamos tanulóink az or­szágos átlagnál magasabb színvonalon telje­sítettek a szövegértés és a matematika SNI TANAK kompetenciamérésen, valamint a fő­városi komplex tanulmányi és kulturális ver­senyeken is figyelemreméltó helyezéseket ér­nek el.

A diákönkormányzat működését pedagógus munkatársunk segíti annak érdekében, hogy tanulóink hatékonyan és aktívan vehessenek részt az őket érintő kérdésekkel kapcsola­tos cselekvésben, döntések meghozatalában. Munkájuk elsősorban a környezettudatos te­vékenységekben, az iskolai hagyományok ápolásában, tanulói versenyeken való részvé­telben jelenik meg.

A tanulásban akadályozott gyermekeket nevelők közössége részt vállal az intézmény szakmai szolgáltatásaiból is. Közel egy évtizede fel­sőoktatási intézmények (ELTE Bárczi Gusz­táv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Nyugat- Magyarországi Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Kaposvári Egye­tem; Vincotte Kft, Oktáv Zrt. OKJ-s gyógype­dagógiai asszisztensi képzés; Waldorf közép­iskola szociális gyakorlat) felkéréseinek ele­get téve, igényeiknek megfelelően szervezzük a hallgatók komplex, egyéni pedagógiai, ös­szefüggő, illetve terepgyakorlatát.