Nevelési Program

 

Nevelési koncepciónk kiindulópontja, hogy a gyermeket, mint fejlődő személyiséget gondoskodás és különleges védelem illeti meg. Ennek megfelelően óvodánk gyermekközpontú és befogadó szemléletű. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben az óvoda támogató, kiegészítő szerepet vállal. Ahhoz, hogy a sérült gyermekek személyiségfejlesztését, pedagógiai folyamat céljaként értelmezve tudjuk megoldani az individuális nevelhetőséggel, az egyedi utakkal és különbözőséggel is számolnunk kell.

A komplex óvodai nevelés akkor megfelelő a sérült gyermekek számára, ha igazodik biológiai fejlődésükhöz, annak állomásaihoz. Az életkorhoz köthető biológiai, pszichológiai fejlettségi szint meghatározza a gyógypedagógiai nevelési folyamat szükséges. Céljaink elérését egyéni fejlesztéseken, csoportos foglalkozásokon és terápiás szemléletű programokon keresztül kívánjuk megvalósítani.

Nevelési munkánkban az alábbi területek kiemelkedő szerepet töltenek be:

 • Gondozás, a kisgyermek testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése.
 • A gyermek egészségének védelme, az egészséges életmód kialakítása egészséges és biztonságos környezetben, a környezettudatosság számukra releváns elemeinek figyelembe vételével.
 • A kisgyermek érzelemvezérelt, ezért nagy gondot fordítunk arra, hogy kedvező érzelmi hatások, kellemes élmények érjék őt az óvodai csoportban.
 • A többségi óvodai nevelés a természetes, életkori sajátosságként meglévő gyermeki kíváncsiságra, érdeklődésre épít. Sajátos nevelési igényű kisgyermekek esetében feladatunk ezek stimulálása.
 • Az érzelmi nevelés és a szocializáció, társadalmi integráció biztosítása.
 • Az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása.

Ezek a területek egymástól nem választhatók szét, nagyon szorosan összefüggnek egymással, így a különböző fejlesztési területek is ötvözve jelennek meg a mindennapi nevelőmunkában.

 Az óvodai nevelés feladata

A gyermek képességeinek, tulajdonságainak megfigyelése és felmérése után foglalkozási tervet készítünk, mely az egyéni, aktuális, korrekciós feladatokkal egészül ki. Fő feladatok:

 • beszédfejlesztés, anyanyelvi kommunikáció fejlődésének segítése,
 • játékra nevelés,
 • önkiszolgálási szint emelése, az önállóság fokozatos kialakítása,
 • közösségi magatartás, szocializáció segítése,
 • mozgásfejlesztés.

A tanulásban vagy értelmileg akadályozott kisgyermekek óvodai csoportjának fejlesztési területei

Célunk, hogy a későbbiek folyamán megkönnyítsük, elősegítsük a többi emberhez és a változó körülményekhez való alkalmazkodásukat, a lehető legmagasabb szintű társadalmi integrációt. Ehhez szükség van az alapvető kompetenciák (kulcskompetenciák) elsajátítására is, melyeket részben – mivel értelmileg akadályozott gyermekeink a kulcskompetenciák egy részét tudják csak elsajátítani – építettünk be a fejlesztési területekbe, foglalkozásokba. A szociális és életviteli kompetenciák fejlesztése terén várható el – mentális és fizikai állapotukhoz mért – siker.

Törekszünk – egyéni és kiscsoportos formában – a fennálló fejlődési rendellenességek javítására, csökkentésére, illetve a következményes ártalmak kialakulásának prevenciójára. Változatos tevékenységi formákkal nyugodt, derűs légkörben a gyermekeket egészséges napirendhez szoktatjuk, kialakítjuk a helyes higiénés szokásokat.

Minden foglalkozáson fejlesztjük az anyanyelvi kommunikációt, a környezeti nevelés keretein belül a matematikai, és a természettudományos kompetencia egyes elemeit, ábrázolás-alakítás és az ének-zeneifoglalkozások az esztétikai-művészeti tudatosságot és kifejezőképességet. A játék, önkiszolgálás, és a szocializáció területét átszövi a hatékony, önálló tanulás és a szociális kompetencia képességeknek fejlesztése.

A fejlesztés legfontosabb területei

 • A nagymozgások, alapmozgások, egyensúlyérzék fejlesztése
 • A manuális készség fejlesztése.
 • Kooperációs készség
 • Kommunikáció
 • A beszédszervek ügyesítése, beszédindítás, beszédmegértés, szókincsfejlesztés
 • Játéktevékenység, adekvát játékhasználat
 • Zenei nevelés
 • Önkiszolgálás

 Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek csoportjának fejlesztési területei

A legáltalánosabb távlati cél az egyéni képességek, fejlettségi szint mellett elérhető legjobb felnőttkori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése. Ennek elérése érdekében szükség van a fejlődésben elmaradott készségek kompenzációs, habilitációs fejlesztésére, a másodlagos problémák (pl. viselkedésproblémák) kezelésére, a mindennapi gyakorlati készségek speciális módszerek segítségével való tanítására. A típusosan egyenetlen képességstruktúrán belül elsődleges cél az elmaradt területek fejlesztése az átlagos vagy kiemelkedő képességek gondozása mellett.

Az autizmussal élő gyermekek óvodai nevelésének célja az elemi adaptív viselkedések kialakítása:

 • szociális, kommunikációs készségek célzott fejlesztése,
 • az autizmusból és a társuló fogyatékosságokból eredő fejlődési elmaradások lehetséges célirányos kompenzálása,
 • a sztereotip, szociálisan nem megfelelő viselkedések kialakulásának megelőzése, illetve korrekciója,
 • a fogyatékosság specifikus, protetikus, augmentatív környezet, eszközök, módszerek és szokásrendszer kialakítása és használatának elsajátíttatása.

Az óvodai fejlesztés minden esetben formális és informális felméréseken alapuló, egyéni fejlesztési terv alapján történik. E felmérések a szociális adaptáció színvonalára, a spontán kommunikációs szintre, a meglévő kognitív képességekre és a mozgásfejlődésre vonatkoznak.

Óvodai programunk tartalma

 • A szokások kialakítása
 • Az egészséges életmódra nevelés
 • A közösségi élet szokásainak megalapozása
 • Munka jellegű tevékenységek
 • Önállóságra, önkiszolgálásra nevelés
 • Mozgásfejlesztés
 • Beszédfejlesztés és környezetismeret foglalkozás
 • Játékra nevelés
 • Ábrázolás – alakítás foglalkozás
 • A zenei nevelés alapjai
 • Egyéni fejlesztés
 • Kiegészítő és egyéb terápiás eljárások: logopédia, mozgásfejlesztés, kutyaterápia

Forrás: Helyi Nevelési Program: http://www.prizmaegymi.hu/wp-content/uploads/2017/04/HPP.pdf