Diszlexia prevenció

A diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia, olyan részképesség-zavar, tünet-együttes, amely a gátolja az alapvető kulturtechnikák (olvasás, írás, számolás) kialakulását, készségszintű használatát, ezzel megzavarhatja a személyiség harmonikus fejlődését.

Óvodáskorú gyermekek esetén a diszlexia prevenció célja az olvasáshoz szükséges részképességek kialakítása, fejlesztése.

Bizonyos részképességek fejletlenségére már az 5-6 éves gyermekek tevékenysége során felfigyelhetünk. A gondos szülő is fel tudja ismerni azokat a hiányosságokat a gyermek játéktevékenysége, mozgása, beszéde során, amelyek utalhatnak bizonyos képességek hiányára, fejletlenségére. A logopédus a gyermek 5 éves kora körül nagy bizonyossággal meg tudja mondani, hogy a gyermek veszélyeztetett-e a diszlexia kialakulásával kapcsolatban.

Szembetűnő problémák lehetnek:

  • nagy mozgások összerendezetlensége – labilis járás, futás, egyensúlyvesztés
  • bizonytalan tájékozódás saját testen utánzásos és szöveges utasítás alapján, irányok tévesztése
  • finommozgás összerendezetlensége, papírhajtogatás, gyurmázás, gyöngyfűzés, rajzolás
  • fejletlen ritmusérzék, ütemes tapsolás, ütemes járás hiánya,
  • beszéd, gondolkodás, figyelem, emlékezet hiányosságai.

A korai felismerés lehetővé teszi a korai fejlesztést, melynek során játékos tevékenységek sorozatában valósul meg a részképességek fejlesztése.

Diszkalkúlia prevenció

Óvodáskorú gyermekek esetén a diszkalkúlia prevenció célja a nyelvi és matematikai készségek egyéb részterületekkel együtt való fejlesztése.

A fejlesztés során mindazon készségek fejlesztésére törekszünk, amely nélkül a számfogalmak nem, vagy csak bizonytalanul alakulhatnak ki. Külön figyelmet fordítunk azokra a tevékenységekre, amelyek az érzékelés, észlelés, az emlékezet és a figyelem fejlesztésére irányulnak. A gyermekek saját tevékenységükön keresztül tanulnak a legkönnyebben, így minden esetben biztosítjuk számukra a konkrét cselekvés, a tapasztalatszerzés, a sokoldalú manipulálás lehetőségét.

Ahhoz, hogy matematikai fogalmak értelmezése biztos legyen, a következő útvonal végigjárására van szükség:

– cselekvéssel összekötött „matematikai feladatok”

– tárgyakkal végezett cselekvések

– modellekkel végezett cselekvések

– a legmagasabb szint: cselekvés nélkül számolnak.

A gondolkodás segítségével a gyermekek megtanulnak felismerni, összehasonlítani, megkülönböztetni, rendezni, csoportosítani, összefüggéseket meglátni.

Diszlexia reedukáció

A diszlexia, egy olyan sajátos olvasási zavar, melyre jellemző, hogy a gyermek olvasási teljesítménye jelentősen elmarad a korának és az intelligenciájának megfelelően elvárható szinttől.

Az olvasás hibái közé tartoznak többek között a betűtévesztések, (hasonlóságon alapuló, pl. f-t, g-k), betűkihagyások, betűbetoldások, szótagkihagyások, szótagbetoldások, fordítások, pl. betűk szintjén b-d, u-n, szótagok, szavak szintjén betűsorrend megfordítása, kezdő olvasóknál a betűk olvasásának súlyos megkésése. Tünetként szerepel emellett az olvasás tempójának lassúsága és a szövegértés problémája.

Írásban gyakoriak a helyesírási hibák, hosszú-rövid tévesztések, egybe-különírási gondok, betűkihagyások, felcserélések, betoldások, a mondatkezdő nagybetű és a mondatvégi írásjelek nem megfelelő használata. A diszlexiás gyermek írása többnyire csúnya, sokszor szinte olvashatatlan. Mindezek mellett még jellemző, hogy a szűk terjedelmű emlékezet miatt tollbamondásnál a szöveg hiányos leírásával, valamint szórendváltoztatással is találkozhatunk.

A diszlexia reedukáció két fő eleme:

  • az      olvasást megalapozó készségek/képességek fejlesztése (pl.: térbeli      tájékozódás, bal-jobb irányok differenciálása, szókincs fejlesztése stb.),
  • a már      tanult betűk ismétlése és az olvasási készség fejlesztése.